Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai - Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Pages

GIỚI THIỆU NGUỒN LỰC THÔNG TIN

 Nguồn tài nguyên thông tin này còn bao gồm nhiều loại tài liệu “chất xám” phong phú, đa dạng về hầu hết các lĩnh vực như văn học, sử học, dân tộc học, kinh tế học, nông nghiệp, lâm nghiệp… là kết quả nghiên cứu khoa học của các Viện, Trường và các nhà khoa học trong cả nước. Một hệ thống gồm 21 tạp chí khoa học, hàng năm cung cấp một số lượng lớn các ấn phẩm tạp chí khoa học phản ánh các kết quả nghiên cứu khoa học, là các diễn đàn trao đổi học thuật hữu ích, cung cấp và phổ biến thông tin Khoa học và Công nghệ.

    
     Thấy rõ vai trò quan trọng của thông tin khoa học đối với hoạt động nghiên cứu khoa học đặc biệt trước những yêu cầu, đòi hỏi mới ngày càng cao của hoạt động nghiên cứu khoa học trong bối cảnh và xu thế phát triển nhanh nền kinh tế tri thức, xã hội hóa thông tin và hội nhập quốc tế, Trung tâm chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin khoa học theo hướng tăng cường tin học hoá để nâng cao năng lực hoạt động thông tin – thư viện nhằm phục vụ ngày càng hiệu quả hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học của địa phương.

    Các CSDL:

         1. CSDL tạp chí : Tập hợp những bài nghiên cứu từ các tạp chí chuyên ngành trong nước. Có thể sử dụng tham khảo, nghiên cứu hoặc phát triển, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống 

          2. CSDL kết quả nghiên cứu: Lưu trữ thông tin về các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của quốc gia đã được nghiệm thu. Hiện có hơn 5.000 kết quả nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực.

          3. CSDL sách hiện có trong thư viện khoảng 2500 cuốn.

           4. CSDL phim khoa học và công nghệ: Là các đoạn phim nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ được ứng dụng đưa vào trong thực tế cuộc sống, về các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, môi trường,… khoảng 850 phim.

           5. CSDL khoa học công nghệ thuộc tất cả các lĩnh vực (khoảng 185.850 tài liệu dạng số).​