Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai - Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Skip Navigation LinksMaster Page Gallery
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
Folder: Display Templates
  
8/2/2013 4:48 PMSystem Account
ChiTietSach.master
ChiTietSach.master
  
6/27/2014 10:15 AMadmin15
login.master
login.master
  
12/25/2013 2:53 PMadmin15
minimal.master
minimal.master
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator4
oslo.master
oslo.master
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator15
oslo.preview
oslo.preview
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator15
seattle.master
seattle.master
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator15
seattle.preview
seattle.preview
  
8/2/2013 4:48 PMVM101\Administrator15
TaiNguyenThuVien.master
TaiNguyenThuVien.master
  
7/22/2014 2:12 PMadmin15
v4.master
v4.master
  
5/17/2014 10:28 AMadmin4
vebrary.master
vebrary.master
  
6/27/2014 10:42 AMadmin15
vebrary_copy(1).master
vebrary_copy(1).master
  
4/15/2014 11:59 AMadmin15
vebrary_dichvu.master
vebrary_dichvu.master
  
6/27/2014 10:42 AMadmin15
vebrary_digitaldocument.master
vebrary_digitaldocument.master
  
7/2/2014 1:51 PMadmin15
vebrary_digitaldocument_admin.master
vebrary_digitaldocument_admin.master
  
6/28/2014 12:11 PMadmin15
vebrary_quantri.master
vebrary_quantri.master
  
7/3/2014 1:01 PMadmin15
vebrary_thongkebaocao.master
vebrary_thongkebaocao.master
  
6/27/2014 11:32 AMadmin15
vebrary_thongtindocgia.master
vebrary_thongtindocgia.master
  
6/27/2014 11:35 AMadmin15
vebrary_tintuc.master
vebrary_tintuc.master
  
6/27/2014 11:26 AMadmin15