Skip Ribbon Commands
Skip to main content

FAQs

 
Tổng quát
 
Video hướng dẫn người dùng thêm mới một trường dữ liệu vào khung biên mục 
 
Video hướng dẫn người dùng in thành công nhãn gáy của tài liệu 
 
Video hướng dẫn người dùng in mã vạch phát sinh dán vào sách trước khi nhập sách vào hệ thống thư viện. 
 
Video hướng dẫn người dùng quy trình xử lý một cuốn sách vào hệ thống thư viện - In mã vạch phát sinh - Phân phối sách vào kho - In nhãn gáy của tài liệu. 
 
Video hướng dẫn người dùng nhập 1 file hình thẻ của bạn đọc thành công vào hệ thống của thư viện. 
 
Video hướng dẫn người dùng chọn một độc giả có trong thư viện để in thẻ thư viện. 
 
Video hướng dẫn người dùng thêm một loại độc giả mới vào hệ thống? 
 
Video hướng dẫn người dùng thêm mới một nhà cung cấp vào hệ thống thư viện 
 
Video hướng dẫn người dùng thêm một kho tài liệu mới vào hệ thống thư viện. 
 
Video hướng người dùng thay đổi số lượng tài liệu được phép mượn của một kho tài liệu trong hệ thống? 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân hệ lưu thôngPhân hệ lưu thông
Đang cập nhật...
3/22/2014 11:00 AMĐã ban hành
Phân hệ kiểm kêPhân hệ kiểm kê
Đang cập nhật...
3/22/2014 11:00 AMĐã ban hành
Phân hệ ấn phẩm định kỳPhân hệ ấn phẩm định kỳ
Đang cập nhật...
3/22/2014 11:00 AMĐã ban hành
Phân hệ bổ sungPhân hệ bổ sung
Đang cập nhật...
3/22/2014 11:00 AMĐã ban hành
Hướng dẫn đăng tinHướng dẫn đăng tin
Đang cập nhật...
3/22/2014 11:00 AMĐã ban hành
Hướng dẫn tìm kiếm sáchHướng dẫn tìm kiếm sách
Đang cập nhật...
3/22/2014 11:00 AMĐã ban hành
Hướng dẫn đổi mật khẩuHướng dẫn đổi mật khẩu
Đang cập nhật...
3/22/2014 11:00 AMĐã ban hành
Làm sao có thể thay đổi số lượng tài liệu được phép mượn của một kho tài liệu trong thư viện ?Làm sao có thể thay đổi số lượng tài liệu được phép mượn của một kho tài liệu trong thư viện ?
Video hướng người dùng thay đổi số lượng tài liệu được phép mượn của một kho tài liệu trong hệ thống?
3/26/2014 2:00 PMĐã ban hành
Làm sao để thêm một thể loại độc giả mới vào hệ thống?Làm sao để thêm một thể loại độc giả mới vào hệ thống?
Video hướng dẫn người dùng thêm một loại độc giả mới vào hệ thống?
3/26/2014 3:00 PMĐã ban hành
Làm sao để thêm một nhà cung cấp vào hệ thống thư viện ?Làm sao để thêm một nhà cung cấp vào hệ thống thư viện ?
Video hướng dẫn người dùng thêm mới một nhà cung cấp vào hệ thống thư viện
3/26/2014 3:00 PMĐã ban hành
Làm sao để thêm một kho tài liệu mới vào hệ thống ?Làm sao để thêm một kho tài liệu mới vào hệ thống ?
Video hướng dẫn người dùng thêm một kho tài liệu mới vào hệ thống thư viện.
3/26/2014 3:00 PMĐã ban hành
Làm sao tôi có thể in được nhãn gáy ?Làm sao tôi có thể in được nhãn gáy ?
Video hướng dẫn người dùng in thành công nhãn gáy của tài liệu
4/10/2014 5:00 PMĐã ban hành
Làm sao có thể đổi được mật khẩu ?Làm sao có thể đổi được mật khẩu ?
Video hướng dẫn người dùng đổi thành công mật khẩu trong hệ thống.
3/22/2014 12:00 PMĐã ban hành
1
Làm thế nào để xuất 1 báo cáo danh sách tài liệu trong thư viện?Làm thế nào để xuất 1 báo cáo danh sách tài liệu trong thư viện?
Video hướng dẫn người dùng xuất báo danh sách tài liệu trong thư viện?
3/25/2014 4:00 PMĐã ban hành
1
Hướng dẫn nhập danh sách độc giả vào hệ thống từ file excelHướng dẫn nhập danh sách độc giả vào hệ thống từ file excel
Video hướng dẫn người dùng nhập 1 danh sách độc giả từ 1 file Excel vào hệ thống thư viện.
3/25/2014 4:00 PMĐã ban hành
1
Làm sao để biên tập chính sách gia hạn thêm thời gian mượn tài liệu của bạn đọc ?Làm sao để biên tập chính sách gia hạn thêm thời gian mượn tài liệu của bạn đọc ?
Video hướng dẫn người dùng biên tập chính sách gia hạn thêm thời gian mượn tài liệu cho bạn đọc của thư viện.
3/22/2014 9:00 AMĐã ban hành
2
Làm sao để đăng ký thẻ cho bạn đọc?Làm sao để đăng ký thẻ cho bạn đọc?
Video hướng dẫn người dùng đăng ký thẻ thư viện cho một bạn đọc thành công vào hệ thống.
3/25/2014 2:00 PMĐã ban hành
2
Làm thế nào  để biên mục 1 tài liệu vào hệ thống thư viện?Làm thế nào  để biên mục 1 tài liệu vào hệ thống thư viện?
Video hướng dẫn người dùng biên mục thành công một tài liệu vào hệ thống.
3/25/2014 3:00 PMĐã ban hành
2
Làm sao để in thẻ  một bạn đọc trong thư viện ?Làm sao để in thẻ  một bạn đọc trong thư viện ?
Video hướng dẫn người dùng chọn một độc giả có trong thư viện để in thẻ thư viện.
3/26/2014 4:00 PMĐã ban hành
3
Tôi muốn in mã vạch phát sinh thì phải làm như thế nào?Tôi muốn in mã vạch phát sinh thì phải làm như thế nào?
Video hướng dẫn người dùng in mã vạch phát sinh dán vào sách trước khi nhập sách vào hệ thống thư viện.
4/10/2014 4:00 PMĐã ban hành
3
Làm sao để tìm kiếm một bạn đọc có trong hệ thốngLàm sao để tìm kiếm một bạn đọc có trong hệ thống
Video hướng dẫn người dùng tìm kiếm bạn đọc có trong hệ thống thư viện ?
3/22/2014 11:00 AMĐã ban hành
4
Làm sao để xử lý sách mới vào hệ thống thư viện ?Làm sao để xử lý sách mới vào hệ thống thư viện ?
Video hướng dẫn người dùng quy trình xử lý một cuốn sách vào hệ thống thư viện
- In mã vạch phát sinh
- Phân phối sách vào kho
- In nhãn gáy của tài liệu.
4/1/2014 3:00 PMĐã ban hành
4
Làm thế nào để in được mã vạch Làm thế nào để in được mã vạch
Video hướng dẫn người dùng in thành công mã vạch trong thư viện.
3/25/2014 4:00 PMĐã ban hành
5
Làm sao để  thay thế thông tin của độc giả hàng loạt trong hệ thốngLàm sao để  thay thế thông tin của độc giả hàng loạt trong hệ thống
Video hướng dẫn người dùng thay đổi thông tin của một hoặc nhiều độc giả trong hệ thống thư viện.
3/25/2014 5:00 PMĐã ban hành
5
Làm thế nào để nhập 1 file hình thẻ của bạn đọc vào hệ thống thư viện ?Làm thế nào để nhập 1 file hình thẻ của bạn đọc vào hệ thống thư viện ?
Video hướng dẫn người dùng nhập 1 file hình thẻ của bạn đọc thành công vào hệ thống của thư viện.
3/29/2014 12:00 PMĐã ban hành
6
Làm sao có thể tìm kiếm 1 tài liệu trong thư việnLàm sao có thể tìm kiếm 1 tài liệu trong thư viện
Video hướng dẫn người dùng tìm kiếm tài liệu có trong hệ thống thư viện.
3/25/2014 3:00 PMĐã ban hành
7
Làm sao để duyệt nhiều biểu ghi vào hệ thống ?Làm sao để duyệt nhiều biểu ghi vào hệ thống ?
Video hướng dẫn người dùng duyệt nhiều biểu ghi trong hệ thống một cách nhanh chóng, không mất nhiều thời gian.
3/25/2014 12:00 PMĐã ban hành
8
Làm sao để nhập dữ liệu sách từ file excel vào hệ thống.Làm sao để nhập dữ liệu sách từ file excel vào hệ thống.
Video hướng dẫn người dùng nhập sách từ 1 file Excel vào hệ thống thư viện.
3/25/2014 5:00 PMĐã ban hành
9
Làm thế nào để thay thế biên mục của 1 hoặc nhiều biểu ghi trong hệ thống thư viện ?Làm thế nào để thay thế biên mục của 1 hoặc nhiều biểu ghi trong hệ thống thư viện ?
Video hướng dẫn người dùng tìm kiếm thay thế 1 biểu ghi có trong hệ thống, mà không cần phải biên mục lại tài liệu.
3/25/2014 5:00 PMĐã ban hành
10
Hướng dẫn tìm kiếm bằng công cụ Z39.50Hướng dẫn tìm kiếm bằng công cụ Z39.50
Hướng dẫn người dùng tìm kiếm tài liệu liên thư viện, các thư viện trong nước và quốc tế. Một cách nhanh chóng và hiệu quả thông qua công cụ Z39.50.
3/22/2014 12:00 PMĐã ban hành
11
1 - 30Next